PastorRodney’s Weblog

Preaching from the Pulpit of Ephraim Church of the Bible

1 Corinthians 8:7-13; Obligation to Love

03/02 1 Corinthians 8:7-13 – Obligation to Love; Audio available at: http://www.ephraimbible.org/Sermons/20140302_1cor8_7-13.mp3

1 Corinthians 8 [SBLGNT]

7 Ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται. 8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν, περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεθα. 9 βλέπετε δὲ μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν. 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 11 ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 13 διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.

1 Corinthians 8 [ESV2011]

1 Now concerning food offered to idols: we know that “all of us possess knowledge.” This “knowledge” puffs up, but love builds up. 2 If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. 3 But if anyone loves God, he is known by God. 4 Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that “an idol has no real existence,” and that “there is no God but one.” 5 For although there may be so-called gods in heaven or on earth—as indeed there are many “gods” and many “lords”— 6 yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist.

7 However, not all possess this knowledge. But some, through former association with idols, eat food as really offered to an idol, and their conscience, being weak, is defiled. 8 Food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do. 9 But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. 10 For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol’s temple, will he not be encouraged, if his conscience is weak, to eat food offered to idols? 11 And so by your knowledge this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died. 12 Thus, sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. 13 Therefore, if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble.

In chapters 8-11, Paul is addressing the issue of a Christian’s interaction with pagan society. In the pagan culture of Corinth, idolatry permeated every area of life; politics, sports, employment, family, even eating. Almost all meat would have some connection with pagan idolatry. Meat at a friend’s house may be the leftovers from a pagan sacrifice. Meat sold in the market often came from the priest’s portion of the pagan sacrifice. Pagan temples had dining rooms that were rented to celebrate special occasions. Some of the believers in Corinth were claiming the right to eat food that came from the temple, even the right to attend banquets held at the temple, arguing that because there is only one true God, and since food cannot earn for us favor with God, then we have freedom to eat whatever we want wherever we want.

We may think we can safely tune out this whole section as irrelevant because I can’t remember the last time I was invited to a temple for a banquet, or when my neighbor invited me to a barbeque that was dedicated to Asclepius or Aphrodite or Zeus. But if you find yourself in another country or another culture, you may quickly realize how important it is to think carefully through these issues. And when we put these instructions in the context of the broader issues of idolatry as being anything we love or honor or elevate alongside the one true God, then this becomes massively relevant and intensely practical.

The Principles behind the Decree

And we are greatly helped by the way the apostle deals with this issue. This was a settled issue. Paul could have simply laid down the law, cited the Jerusalem decree, and moved on. And that may be what he had done in earlier correspondence or in person with this church. Paul was there at the Jerusalem Council of Acts 15. Paul was one of those entrusted with the responsibility to deliver the decision to the Gentile churches. For a non-Jew to become a follower of Jesus, they did not have to become Jewish or come under the burden of Jewish law. But they must turn away from their false gods to the one true God. They cannot add Jesus to the list of gods they worship and serve. In turning to Jesus they must turn away from the worship of false gods, from food sacrificed to idols, from blood, from things strangled, from sexual immorality. Paul could have laid down the law. But instead he lays out the reasons behind the decision to help them (and us) to think more carefully through the issue and lead them to the proper conclusion.

Paul brings them back to first principles. There is only one God, and that one God requires that we love him with all heart and soul and mind and strength, and that we love our neighbor as ourselves. Love seeks the genuine good of the other, even if it is costly to us. The Corinthians boasted in a kind of knowledge that set them apart from everyone else; Paul points out that this knowledge puffs up, but love builds up.

He points them back to first principles of monotheism; there is no God but one. By saying there is one Lord and God we confess that we owe our undivided allegiance and obedience to this one God. God reveals himself as a jealous God, and demands that we have no other gods besides him. Paul clarifies that this one God is God the Father and the Lord Jesus Christ, distinct persons with different roles, but God, one eternal being.

The double command of love must govern all of life. Love for God must come first. And this humbles us, because we only love because he first loved us. In verses 7-13, he spells out what love for our brother should look like. Paul does not confront their idolatrous behavior head on, but rather seeks to persuade them. In chapter 10, he will lay out clear conclusions, like 10:14 “Therefore, my beloved, flee from idolatry.” and that eating idol food is eating at the table of demons (10:16-22). In this chapter Paul assumes for the sake of argument that what they are saying is true, and that their knowledge is accurate. Even if it were true that Christians have legitimate liberty to join in pagan feasts, love would require a different path.

This Knowledge is Not In All

The Corinthians were claiming to have knowledge. They said ‘we know that all of us possess knowledge’. Paul here clarifies ‘but not all possess this knowledge’. This ‘knowledge’ that it is acceptable to participate in pagan feasts because the gods honored are false empty nothings, this is not in everyone.

7 However, not all possess this knowledge. But some, through former association with idols, eat food as really offered to an idol, and their conscience, being weak, is defiled.

Before they heard the gospel and believed in Jesus as God, many Corinthians would have regularly participated in these celebrations in honor of the various gods, and upon entering their former place of worship would feel soiled, dirty, defiled. Their conscience is weak, not because they are too easily offended and over-sensitive, but because they cave to the example of those who claim to be wise and eat, even though they don’t themselves have this so-called wisdom that would free them to participate. The weak conscience is a conscience that isn’t sure of itself, that doesn’t have the strength to stand on its own two feet, the moral consciousness that questions if it is permissible but does it anyway. This is a moral consciousness that is swayed by the opinion and example of others. Notice that Paul doesn’t say that they merely feel defiled. He says that their conscience, their moral consciousness is defiled. He says in Romans 14:23

Romans 14:23 But whoever has doubts is condemned if he eats, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin.

Subjective Sin

These verses tell us that there is a subjective reality to sin. Something may not be forbidden by God, let’s stay (to be culturally relevant) drinking a particular beverage. If you have been raised to believe that it is sin to partake, even though you can’t produce the verse that says it is wrong, you are convinced that it is a sin against God. Objectively it is not wrong. No specific command, no general principle in the bible says it is wrong. Your conscience has been misinformed. But if you fill up your cup and drink, believing it is wrong, you are saying in your heart ‘I believe this to be a sin against God, but I am going to do it anyway’. God looks on the heart, and in your heart you have sinned against God. The act is not objectively sinful. It is not sinful in and of itself. But it becomes sin for you when, thinking it is sin, you do it anyway.

There is also an objective reality to sin. If you were not raised to believe that any sexual intimacy outside of a marriage relationship is sin, you may feel no guilt in fornicating with your girlfriend. It may feel so right. But it is still really, objectively, according to God’s absolute standard, wrong. Idolatry is on that list, putting any thing, any tradition, any relationship equal in importance with God is sin, whether it feels sinful or not. Much that we don’t feel guilty about is objectively sin against God. One reason the Holy Spirit is given to believers is to convict us of sin that we are not aware is sin.

Food Does Not Bring Us Before God

The Corinthians argument is that ‘Food does not bring us near to God’. We are presented blameless before God through the shed blood of Jesus on the cross. Jesus fulfilled the ceremonial law. In a vision God offered to Peter all kinds of ceremonially unclean things to eat, and God said ‘what God has made clean, do not call common’ (Acts10:15). Jesus declared all foods clean (Mk.7:19). He said that it is not the stuff that goes in, but what comes out that defiles a person. Stuff like evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness that come out of a person’s heart. That is what defiles, not food. Food does not bring us near to God. Keeping various rules like:

Colossians 2:21 “Do not handle, Do not taste, Do not touch” 22 ( referring to things that all perish as they are used)—according to human precepts and teachings? 23 These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh.

Food does not bring us near to God. No list of do’s and dont’s will earn favor with God. Only Jesus can bring us near to the all-holy God. Food has no importance. Notice how Paul frames this: ‘We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do’. I find it interesting that he doesn’t say the opposite. He could have said ‘We are no better off if we do not eat, and no worse off if we do’, but he didn’t because that may not be true. Based on his conclusions in chapter 10, we may be better off not to eat food sacrificed to idols, and we may be worse of if we do. He says forfeiting your liberty to eat the steak does not separate you from God, neither does eating the steak bring you closer to God. Since food does not bring us nearer to God by eating or alienate us by not eating, we can safely forgo our right to eat for the sake of a brother.

Stumbling Block

This is what he says in verse 9

9 But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak.

Paul’s language borders on condescending. Paul distances himself from ‘this right of yours’. They are demanding their rights. They have this knowledge. Paul says ‘look out!’ When you start demanding and defending your own rights, you are already on dangerous territory. The problem when I begin to demand my rights, I often end up trampling on the rights of others. Paul alerts them to the existence of others for whom they must be concerned. Watch out that this right you claim does not become a stumbling block to the weak. You who claim to have ‘wisdom’ have an obligation to the weak.

This word ‘stumbling block’ has a clear Old Testament connection to idolatry. God warned in Exodus 34:

Exodus 34:12 Take care, lest you make a covenant with the inhabitants of the land to which you go, lest it become a snare in your midst. 13 You shall tear down their altars and break their pillars and cut down their Asherim 14 (for you shall worship no other god, for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God), 15 lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and when they whore after their gods and sacrifice to their gods and you are invited, you eat of his sacrifice, 16 and you take of their daughters for your sons, and their daughters whore after their gods and make your sons whore after their gods. 17 “You shall not make for yourself any gods of cast metal.

This is exactly what happened to Israel in the wilderness.

Numbers 25:1 While Israel lived in Shittim, the people began to whore with the daughters of Moab. 2 These invited the people to the sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. 3 So Israel yoked himself to Baal of Peor. And the anger of the LORD was kindled against Israel.

Jesus references this when he rebukes the New Testament church in Pergamum and calls them to repentance:

Revelation 2:14 But I have a few things against you: you have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality.

To draw someone into worship of anything besides the one true God is a stumbling block.

Build Up to Destruction

To put a stumbling block before the weak is a serious issue.

10 For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol’s temple, will he not be encouraged, if his conscience is weak, to eat food offered to idols?

Paul is somewhat sarcastic here. The word translated ‘encouraged’ is the word usually translated ‘edified’ or ‘built up’. To ‘build up’ a weaker brother so that he participates in idolatry – some kind of building up that is! The conscience is a valuable tool. It is not infallible. The conscience is a delicate instrument, like a compass. Compasses sometimes need to be calibrated. But you do not calibrate the compass of conscience with the sledgehammer of my knowledge and rights, sending it spinning in every direction and rendering it useless to guide. You calibrate the compass of conscience with the precision screwdriver of love.

Listen to how Paul confronts the puffed-up Corinthians.

11 And so by your knowledge this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died.

Destroyed. Perished. Lost. Who would want that on their hands? Not anyone, but a weak person. You would trip up and destroy someone who can’t even stand on their own? A brother! Not an enemy, not an outsider, a brother, a sibling, part of the family! There ought to be some tender affection in you toward your own brother. And if not for my brother, then surely for Christ. This one who through my supposed knowledge I am leading back into bondage to sin, and into destruction, is one for whom Christ died. To think that I would attempt to nullify the effect of the cross of Jesus! I am a sinner saved only by God’s undeserved grace through the cross. To lead another for whom Christ died back into the sin out of which he was snatched and from which he is set free is unthinkable. Jesus loved that person and gave himself up for them. He made the ultimate sacrifice out of love. But I am so puffed up in my knowledge and concerned about my rights that I cannot sacrifice something so insignificant to love them.

12 Thus, sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ.

Paul applies this principle of love to his readers. To wound a weak conscience, to lead a weak brother into sin, is to sin against them, and to sin against someone for whom Christ died is to sin against Christ Jesus himself. This lesson would be vivid for Paul, formerly Saul, persecutor of the church. When Jesus confronted him on the road, he asked “Saul, Saul, why are you persecuting me?” (Acts9:4). To persecute the church is to persecute Jesus. Jesus said ‘Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me’ (Mt.25:40). Jesus taught

Matthew 18:6 but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea.

Jesus takes great offense if we do not love those whom he so loved that he gave up his own life as a substitute for.

Paul concludes with his own personal application.

13 Therefore, if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble.

Food, something so insignificant in the context of the substitutionary death of Christ for sinners; my right becomes so trivial in light of Christ Jesus, being in the form of God, who made himself nothing, and died on a cross for sinners like me (Phil.2:5-8). Paul says if food leads a brother for whom Christ died back into idolatry and away from Jesus, I will give up my right to eat meat altogether. I have no right to be rescued from my own sin. That is pure undeserved grace. It is a gift, not a right. I surely have no right to interfere or tamper with the undeserved grace God chooses to extend to another sinner. Rather, I have an obligation to love those whom Christ loved.

March 2, 2014 - Posted by | 1 Corinthians, podcast | , , , , , , , ,

1 Comment »

  1. Coincidentally, I just put up a post on 1 Corinthians 8. Your perspective is a bit different than mine, but complementary rather than opposed. My take is more historical. Anyway, enjoyed what you had to say on this. Definitely an insightful perspective. I’m going to link to this on my blog. Hope you don’t mind.

    http://commentingonthebible.wordpress.com/2014/03/04/1-corinthians-chapter-8/

    Comment by James, brother of Jesus | March 5, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: