PastorRodney’s Weblog

Preaching from the Pulpit of Ephraim Church of the Bible

1 Corinthians 6:1-8; Better to be Defrauded

09/29 1 Corinthians 6:1-8 Better To Be Defrauded; Audio available at: http://www.ephraimbible.org/Sermons/20130929_1cor6_1-8.mp3

1Cor 6 [SBLGNT]

6:1 Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 2 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; 3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτιγε βιωτικά; 4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε; 5 πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; 7 ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν· διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούς.

1Cor 6 [ESV2011]

6:1 When one of you has a grievance against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? 2 Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? 3 Do you not know that we are to judge angels? How much more, then, matters pertaining to this life! 4 So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? 5 I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers, 6 but brother goes to law against brother, and that before unbelievers? 7 To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? 8 But you yourselves wrong and defraud—even your own brothers!

The church in Corinth had a pride problem. They were puffed up, they were arrogant, they thought they were wise and advanced and super-spiritual. They had lost sight of the cross. Paul is bringing them back to a humility appropriate to followers of Jesus. In chapter 5, he addressed the first major evidence that all was not well in Corinth. They were tolerating sexual immorality in the church, of a kind that was not even tolerated among unbelievers. Here in chapter 6, he addresses the next major evidence, lawsuits among believers, and he gives us some clear and practical direction on how to handle issues that come up between people.

How Dare You?

He begins this section by asking ‘How dare you?’ Who has the audacity to do this? What they are doing is totally out of line, and they should know better. It is no surprise that there are issues between people. You borrowed my rake, and haven’t given it back. Your kid threw a ball through my window. You hired me to remodel your kitchen, and it’s now three months later and you still haven’t paid me. I hired you to put a new roof on my house and you didn’t finish, and now it’s snowing in my living room. You backed into my car after church last Sunday, and left a big dent. You dug a hole, and I fell into it, and now I have doctor bills. I lent you money, again, and you still haven’t paid me back. You were rude to me and you never apologized. You dog leaves me presents in my front yard every morning. You didn’t treat me fairly or speak to me kindly. I feel that you have wronged or offended me in some way. You have something that is mine. You owe me. Fill in the blank. People hurt people. People violate the rights of other people. People inconvenience and injure and offend other people. This is no surprise. This is part of life in a fallen world. Paul is not shocked that there are issues between people. He is shocked and appalled at the way they are responding to these offenses. How dare you? When you have an issue, you take your brother to court!

Civil vs. Criminal

It is important to keep this in proper perspective. The language he uses in this passage describe the kind of case he is talking about. He says it is a ‘grievance’, a ‘trivial case’, ‘matters pertaining to this life’, ‘a dispute between brothers’, issues of being ‘wronged and defrauded’. These are not cases of assault, homicide, statutory rape, or the like.

Paul says in Romans 13:

Romans 13:1 Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. 2 Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. 3 For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, 4 for he is God’s servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God’s wrath on the wrongdoer. 5 Therefore one must be in subjection, not only to avoid God’s wrath but also for the sake of conscience. 6 For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.

He holds up the secular government as established and instituted by God, God’s servant to carry out God’s wrath on the wrongdoer. What Paul is talking about in 1 Corinthians 6 are issues we might categorize as small claims, grievances, civil disputes. If you witness a murder, don’t call the elders of the church; call 911.

Before The UnJustified

Paul says ‘how dare you bring your civil disputes to court. The first problem with this is that the secular judges are ‘unjust’ or ‘unrighteous’. This is another way of saying ‘unbelieving’ (as he does in verse 6), in contrast to the saints, God’s holy ones who have been justified or declared righteous because of faith in our Lord Jesus Christ. We have a legal standing before God as not guilty, cleared on all counts, because Jesus suffered the penalty for all our wrongs. Why would you take your petty disputes before unjustified people?

But not only were the Roman courts run by people who had not experienced the transforming grace of Jesus, they also had a reputation for injustice. The courts had a tendency to be unjust, favoring the rich, those with power and influence. James refers to the legal system like this:

James 2:6 But you have dishonored the poor man. Are not the rich the ones who oppress you, and the ones who drag you into court? 7 Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called?

The poor were at a deep disadvantage in the court systems. And the Christians were typically those who were poor, being mistreated through the legal system. But in Corinth, there were rich people in the church who used their wealth and position in society to take their brothers to court, squeezing out of them more than they had to give. We see this in verse 8.

8 But you yourselves wrong and defraud—even your own brothers!

The goal of taking someone to court is usually not just a desire for justice. It is a desire for revenge, or a desire for more and more and more. I don’t want what is fair, I want to take you for all you are worth, every last penny. After all, I have to pay my lawyers, and I only get what is left over.

The Saints will Judge

Paul’s question implies that there is another option when disputes arise. Why don’t you take your case before the saints? Jewish communities in the first century Roman world would never bring their disputes before a Roman court. The Jewish community had their own system of handling disputes. After all, God had given them his word. To go to an outsider for litigation would be to say that God’s word doesn’t have all the answers. Paul is expecting the Christian church in Corinth to do the same. Of course you will have grievances with people, but dare you to go to law before the unrighteous instead of the holy ones? Take your case before your fellow believers.

Twice in this passage, Paul asks the question ‘do you not know’, an insult to those who claim already to know it all. He asks ‘Do you not know that the saints will judge the world?’ Revelation 20 says:

Revelation 20:4 Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshiped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for a thousand years.

Paul tells Timothy:

2 Timothy 2:12 if we endure, we will also reign with him…

Paul says here that we, the saints, God’s holy people, will judge the world. He argues from the greater to the lesser. If you can solve advanced algebraic equations, surely you can handle a simple addition problem.

2 …And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases?

Again he is poking at their pride. Are you unfit, incapable, incompetent to judge trivial cases? In chapter 4, he mocks their arrogant boasting when he says ‘already you have become kings! And would that you did reign…’ (4:8). One day they will have the weighty responsibility of judging the world, but they can’t arbitrate a petty argument.

He asks a second ‘do you not know’ question, implying that this is common knowledge, something they ought to already know. And this is intriguing.

3 Do you not know that we are to judge angels? How much more, then, matters pertaining to this life!

We are to judge angels!? The author of Hebrews describes angels as:

Hebrews 1:14 Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation?

He goes on to say:

Hebrews 2:5 For it was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. 6 It has been testified somewhere, “What is man, that you are mindful of him, or the son of man, that you care for him? 7 You made him for a little while lower than the angels; you have crowned him with glory and honor, 8 putting everything in subjection under his feet.” …

The world to come is subjected not to angels, but to a man, the man Jesus Christ. All things will be subject to Jesus. If we are in Jesus, connected to Jesus, then we will reign with him, even over the angelic hosts. If we are destined to rule over angels, the highest order of created spiritual beings, how much more should we be qualified to render justice over matters of this temporal earthly life?

Appoint the Nothings!

Verse 4 is difficult because it is open to varying interpretations. The ESV, and many other translations render it as a question.

4 So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church?

In the original Greek text, there were no punctuation marks, so determining what was a rhetorical question and what was a statement or even a command depends largely on the context, and can be rather difficult to decide. The King James, and many of the commentaries, render verse 4 as a command.

[KJV] 6:4 If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church.

Both interpretations make good sense, but it seems that to take this as a command makes better sense of the grammar. The active verb in the sentence is ‘appoint’, and the church would have no jurisdiction to appoint secular judges. And the word ‘no standing’ or ‘least esteemed’ would be a very derogatory way to refer to secular magistrates. Paul has already used this same word in chapter 1 to refer to the believers.

1 Corinthians 1:28 God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are,

God chose the least esteemed, the nothings. You then, take the nothings and appoint them to judge these trivial matters in the church. Even George the garbage man, who has experienced God’s grace in the cross, is more qualified to judge things dealing with this life.

5 I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers

Remember, Paul has used this word ‘wise’ 10 times in the first three chapters of 1 Corinthians. Wisdom was a big deal to them. They all wanted to be thought wise. He writes this way to shame them, to humble them, to bring them down to the place where they begin to lay aside their status and see one another for who they really are. Look at the person next to you this morning and say ‘You will judge the world! You will judge angels!’

Brother Against Brother

Paul summarizes the sad situation in verse 6:

6 but brother goes to law against brother, and that before unbelievers?

He uses this family term ‘brother’. Surely someone ought to be able to settle a dispute among the brothers. Something has gone radically wrong when members of the same family are suing one another. A relationship that is meant to be characterized by love and protection is now shattered by greed and animosity. Those who ought to be on the same team, who ought to have each others back, are now out to get each other. And this before unbelievers! We are brothers because we believe in Jesus. Our aim is to persuade others to believe in Jesus. How counterproductive for us to take our brother into court before an unbeliever!

The Way of the Cross

Paul now gets to the heart of the issue. He has suggested that when they have disputes, they bring them before members of the community of faith, who are much better equipped to settle these issues. Now he offers them a still more excellent way, the way of the cross.

7 To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded?

No one goes to court to lose. If you think you don’t have a strong case, you might try to settle out of court. The goal of a suit is to win, and to win big. Paul turns this around. The fact that you are taking each other to court is evidence that you have already been defeated. You are not following Jesus. You are not walking in victory. You are not walking in the way of the cross.

Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But my rights have been violated. I have been wronged. Justice has not been done. I should have a voice. I need to be heard. I want to be taken seriously. I deserve better than this. Paul says it would be better to suffer wrong, to be hurt, to be treated unjustly. It would be better to be defrauded, robbed, swindled.

This is what Jesus taught.

Matthew 5:38 “You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ 39 But I say to you, Do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. 40 And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. 41 And if anyone forces you to go one mile, go with him two miles. 42 Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. 43 “You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’ 44 But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you, 45 so that you may be sons of your Father who is in heaven…

This is the example of Jesus.

Philippians 2:3 Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. 4 Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. 5 Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, 6 who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, 7 but emptied himself, by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. 8 And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.

This is the way of the cross.

1 Peter 2:21 For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. 22 He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. 23 When he was reviled, he did not revile in return; when he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. 24 He himself bore our sins in his body on the tree,…

If your brother sins against you, you can go and tell him his fault. You can bring him to court. You can seek justice. Or you can be defrauded. You can be wronged. You do not have to demand your rights. You can follow Jesus.

Pastor Rodney Zedicher ~ Ephraim Church of the Bible ~ www.ephraimbible.org

September 29, 2013 Posted by | 1 Corinthians, podcast | , , , , , , , , , | Leave a comment

1 Corinthians 5:9-13; You Are To Judge Those Inside

09/22 1 Corinthians 5:9-13 You Are To Judge Those Inside; Audio available at: http://www.ephraimbible.org/Sermons/20130922_1cor5_9-13.mp3

1Cor 5 [SBLGNT]

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, 10 οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε, 13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς κρίνει ; ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.

1Cor 5 [ESV2011]

5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father’s wife. 2 And you are arrogant! Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. 3 For though absent in body, I am present in spirit; and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. 4 When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, 5 you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord.

6 Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? 7 Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. 8 Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth.

9 I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people— 10 not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers, or idolaters, since then you would need to go out of the world. 11 But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler—not even to eat with such a one. 12 For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? 13 God judges those outside. “Purge the evil person from among you.”

Paul is concerned that the church in Corinth is not being shaped by the cross, not living lives that are in step with the gospel. Their conduct does not match what they believe. Because of Jesus, they have been made new. They have been cleansed by the sacrifice of Jesus on the cross. All their sins are washed away. Paul is urging them now to be who they are in Christ. And this extends to the corporate level. Because they are a community of believers who are united to one another through faith in Jesus Christ, the sin of one affects the health of the whole. He has used the illustration of old leaven introduced into a new unleavened batch of dough. As a community of followers of Jesus, they are expected to hold one another accountable to standards appropriate for those who claim to be following Jesus.

The Previous Letter

In verses 9-13, Paul is clearing up a misinterpretation of a previous letter he had written. He says “I wrote to you in my letter.” The letter we are studying today is known as 1 Corinthians. From this statement we conclude that Paul had written a previous letter to the church in Corinth that we don’t have. That might freak some people out and send them off on rabbit trails chasing ‘lost’ apostolic writings and conspiracy theories about church councils throwing out perfectly good books because they didn’t like what they said. That simply does not match the facts of history, or the character of the documents we have in our bibles. If someone was trying to grasp power and manipulate the writings to their own advantage, they certainly didn’t do a very good job. The books that were rejected by the early church councils were rejected because they were false writings (pseudapigrapha), teaching things contrary to the rest of Scripture, written under the false name of someone important (like an apostle) in an attempt to gain credibility. Those documents are not lost; they are available to read today so you can judge for yourself.

It is clear from statements like this one that we do not possess every apostolic writing. Paul wrote an earlier letter to the church in Corinth that was not preserved. God in his sovereignty could have preserved it for us, but for whatever reason, he did not. We can be confident that we have everything that God intended us to have, and if you care to study the manuscript evidence, you will see that these writings have been meticulously preserved for us through scores of copies and multiple independent witnesses.

Misunderstood

Not everything that the apostles wrote are easy to understand. The apostle Peter writes about Paul.

2 Peter 3:15 …just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, 16 as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other Scriptures.

Not even what an apostle wrote was free from being misinterpreted by its original readers. Some people scour the Scriptures in search of anything they can use to defend their own ideas. The same is true today. If I send you an e-mail, you might read it with a preconceived idea and take what I wrote to mean something completely different than what I intended. When we read the bible, our goal is to hear the author’s intent. We want to be careful to lay aside our preconceived ideas and allow the author to explain for us what he means by what he says. That’s why we often look at many other biblical passages to make sure we are on the right track in how we are understanding a verse or passage. Here Paul spells out what he didn’t mean and what he did mean so there is no question.

Apparently the previous letter did not accomplish its intended goal. Maybe Paul wrote more generally, not naming the specific sins in the body, or maybe the situation with the incestuous man was new information he received after he wrote the first letter. Whatever the case, in this letter, Paul refers to what he had written, and clarifies what he did not mean and what he did mean.

The Previous Statement

First, he reiterates what he had written; ‘not to associate with sexually immoral people’. We don’t know if this is a direct quote from his letter or a summary of the letter, or maybe the entire contents of a quick note. In the original this is a three word statement. We could translate it literally ‘not to mix it up together with porno’s’. This ‘mix up together’ is an interesting word especially in light of his illustration about dough and old leaven. They are not to blend together with sex addicts, pornographers, those who are sexually unrestrained.

The Misunderstanding

Paul then states their misunderstanding of his statement.

1 Corinthians 5:9 I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people— 10 not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers, or idolaters, since then you would need to go out of the world.

They thought he meant that they should not associate with the sexually immoral of this world. They thought that somehow they were to withdraw from the world in which they lived and have no contact with any unbelievers ever. Slaves who served unbelieving masters would have to run away. Employees who worked for unbelievers would have to quit their jobs. Employers who employed an unbelieving work force would have to fire them. When they went to the market they could only buy food from other believers. They could not go to any social gatherings that would include unbelievers. They would have to withdraw into a closed Christian commune and have no interaction with the outside world. Paul says ‘that is not at all what I meant.’ That is simply impossible. In order to do that, he says, you would have to leave the planet, you would have to die and go to heaven. He doesn’t mean that we shouldn’t live next door to a pagan or buy groceries from a pagan or pay your water bill to a pagan or eat in a restaurant where other pagans eat. Not at all.

When Jesus prayed for his followers before his crucifixion, he prayed;

John 17:14 I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. 15 I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. 16 They are not of the world, just as I am not of the world. 17 Sanctify them in the truth; your word is truth. 18 As you sent me into the world, so I have sent them into the world.

Followers of Jesus must be distinct from the world, but they are sent into the world. Salt cannot have its preserving effect unless it comes in contact with the meat. We are to be in the world but not of the world. We are to be the salt of the earth.

The Correct Understanding

Having made it clear that he did not mean total withdrawal from sinful society, he now spells out what he did mean by what he had said.

11 But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler—not even to eat with such a one.

There must be a clear distinction between the church and the world. Anyone who bears the name ‘brother’, anyone who claims to be a brother or sister in Christ must be held to a completely different standard. If you claim to be a follower of Jesus, then you are claiming to represent Jesus in everything you say and do and think and feel. Your attitudes and actions should come into line with what Jesus is like.

None of us are perfect. Where we see that we are out of step with Jesus, we should confess that as sin and cry out to Jesus to change us by the power of the Holy Spirit who lives in us.

The problem Paul is addressing in the church in Corinth is not that they have interaction with sinners in the world. The problem is that they have someone who claims to be a brother who is openly involved in immorality and is not turning away from it. Paul says ‘stop acting like everything is all right!’ This person claims to be a brother, but he is not acting like a brother, so you should stop treating him as a brother. “Let him who has done this be removed from among you.” “Hand such a one over to Satan.” “Cleanse out the old leaven.” “Purge the evil from among you.” Do not mix it up together with anyone who bears the name ‘brother’ if he is guilty of these things. Don’t even eat with such a one.

Does this mean that if anyone in the church has a history or has ever slipped up that we should cut them off and refuse to associate with them? This would be also be a misapplication of this passage. Later in this letter, Paul will say:

1 Corinthians 6:9 Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, 10 nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. 11 And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.

Many of those in this church had a past. But they were made new. They no longer are what they once were. They have been transformed by the gospel. But they should not pretend to still be what they once were. By the grace of God you are no longer what you once were. Be who you are in Christ!

But what if someone slips up?

Galatians 6:1 Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted.

Not condemnation or alienation but restoration in a spirit of gentleness and humility for those of us who slip up. Jude says:

Jude 1:22 And have mercy on those who doubt; 23 save others by snatching them out of the fire; to others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh.

Rescue with mercy and fear. But what about those who don’t want to be rescued? What about those who persist in sin and claim to be brothers?

Titus 3:9 But avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. 10 As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, have nothing more to do with him, 11 knowing that such a person is warped and sinful; he is self-condemned.

So Paul tells Titus to have nothing to do with a divisive person after two warnings.

2 Thessalonians 3:6 Now we command you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from any brother who is walking in idleness and not in accord with the tradition that you received from us. …14 If anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person, and have nothing to do with him, that he may be ashamed. 15 Do not regard him as an enemy, but warn him as a brother.

Paul tells the Thessalonians to warn and then to keep away from and have nothing to do with a brother who refuses to work.

The Wider Application

Notice that this separation is not exclusively for the sexually immoral. In Titus and Thessalonians it extends to divisiveness and idleness. Here in 1 Corinthians 5, Paul widens the scope as well. In verse 10 he extends this to the greedy, swindlers, and idolaters; in verse 11 he adds revilers and drunkards.

11 But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler—not even to eat with such a one.

For someone who claims to be a follower of Jesus, who is led by the Holy Spirit, who has been adopted into the family of God, to be persistently divisive, irresponsible, immoral, possessed by a desire to get more, holding other things as more important than God, abusing others in word or deed, given to alcohol, manipulating situations to his own advantage, these things are totally out of place. These things are not characteristic of someone who has a relationship with Jesus.

Those who are caught in any transgression should be confronted and restored in a spirit of gentleness with humility. Those who are willfully sinning and refuse to repent, we are not to associate with them; not even to eat with them. They are no longer to be treated as if they were fellow believers; they are to be treated as an unbeliever so that they will not continue under false assurance thinking they have a relationship with Jesus when in reality they may not.

Judging Insiders

Paul gives the principle behind treating so-called brothers differently than the world.

12 For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? 13 God judges those outside. “Purge the evil person from among you.”

What have I to do with judging outsiders? It is not our place to judge them. God judges those outside. The church is responsible for judging those inside the church. So often we get this backward. We want to be the moral police of the world, letting everyone know clearly and loudly what we are against, demanding that the world adopt Christian morals and values, while we turn a blind eye to our own sins like greed and pride and divisiveness.

Paul is warning us to beware of a judgmental attitude toward those outside the church. We should not expect the unbelieving world to adhere to Christian morals or values. We should not be surprised or offended when pagans live like pagans. It should come as no shock that the Christ rejecting world also rejects Christ’s values.

Abortion is wrong. All sexual activity outside the relationship between a man and his wife is wrong. Pornography is wrong. The insatiable desire in our culture for more and more and more is wrong. These are all sins with victims who get injured or destroyed. Out of our love for a humanity created in the image of God, we should stand against what is wrong and do what we can to bring healing and hope to this broken world. But we must remember that the only thing that can truly ever fix what is broken in us is the gospel. We all are sinners. Jesus died for our sins to forgive us and make us new. To put a band-aid on the symptom while ignoring the cancer inside is cruel. To tell someone to stop doing wrong when they have a heart that is twisted and sick with sin is hopeless. We have been given the cure! We must not condemn those with the disease because they are showing symptoms.

If we as the church are responsible for judging those inside, we should be passionate about the purity of the church. We should solicit, seek out, and welcome judgment from our brothers and sisters in Christ out of our desire to be pleasing to Christ.

For the glory of God, for the sake of the reputation of Christ among unbelievers, for the sake of the advance of the gospel, for the sake of the purity of the church Christ’s bride, for the protection of weaker believers; because of the great price paid by Jesus to save us from our sin, for the sake of those who think they are right with God but are not; for the sake of their final salvation, we are to judge those inside the church; “Purge the evil one from among you”

Pastor Rodney Zedicher ~ Ephraim Church of the Bible ~ www.ephraimbible.org

September 25, 2013 Posted by | 1 Corinthians, podcast | , , , , , , , , , | Leave a comment

1 Corinthians 5:6-8; Celebrate the Festival

09/15 1 Corinthians 5:6-8 Celebrate the Festival; Audio available at: http://www.ephraimbible.org/Sermons/20130915_1cor5_6-8.mp3

1Cor 5 [SBLGNT]

6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; 7 ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός· 8 ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας.

1Cor 5 [ESV2011]

5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father’s wife. 2 And you are arrogant! Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. 3 For though absent in body, I am present in spirit; and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. 4 When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, 5 you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord.

6 Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? 7 Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. 8 Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth.

The church in Corinth had a problem. They had a problem with being puffed up. They had a problem with pride. Paul takes a sharp needle and applies it to their over-inflated balloon in order to bring them back to a humility appropriate to those who are only sinners saved by God’s grace through the cross of our Lord Jesus.

6 out of the 7 times that the word ‘puffed up’ or ‘arrogant’ appears in the New Testament, it is in 1 Corinthians. In 4:6 he tells them that they need to learn “not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another.” In 4:18-19 he says that some are arrogant or puffed up, as though I were not coming to you, but he warns that he will come and find out not the talk of these puffed up people, but their power. In verse 2 of this chapter, he says that they are puffed up when they ought rather to be mourning. In chapter 8, he says that knowledge puffs up, but love builds up. In chapter 13 he says that love does not envy or boast, and it is not puffed up. They have an over-inflated view of themselves.

He repeatedly addresses boasting in this letter. In chapter 1, he reminds them that God chose to save in such a way “so that no human being might boast in the presence of God.” He quotes the Scripture “let the one who boasts, boast in the Lord.” He concludes in chapter 3 “so let no one boast in men.” In chapter 4, he asks “what do you have that you did not receive? If then you received it why do you boast as if you did not receive it?” In this passage he starts out by saying “your boasting is not good.” The Corinthians had a problem with pride, with being puffed up, with boasting.

In the first verses of this chapter, he applies the sharp point of glaring evidence to burst their over-inflated balloon. They, who claim to be so wise and strong and spiritual and mature, are tolerating a form of sexual immorality in the church that is not even tolerated among unbelievers. The church of Jesus Christ must have higher standards of morality than the world, not lower.

They are arrogant when they ought to be grieving. Their boasting is not good. They may have been flaunting this immoral person as an example of their so-called freedom in Christ. More likely, they were aware of the issue, but simply chose to look the other way and pretend that this sin did not affect them. They took an individualistic attitude toward spirituality; as if it were every man for himself. They may have even been boasting that they were not like this sinner.

Do You Not Know?

Paul rebukes their pride head on, and asks them an insulting question. This is the second of ten such questions we find in 1 Corinthians. To ask someone who claims to be wise and advanced and super-spiritual ‘do you not know?’ is a blow to the ego. You think you are so wise; you are self-deceived. Let me bring you back to the basics. There are some really simple things you ought to know, but the evidence of your actions reveals that you are ignorant of these basic truths. Do you not know?

A little leaven leavens the whole lump. This is a proverbial principle. We might say ‘one bad apple spoils the whole bunch’. Paul is pointing out the organic unity and interconnectedness of the church body. You all are one lump of dough. Because of our connection with Christ, we are connected with one another. We have been kneaded together through trials into a single indivisible whole. Each piece of dough is organically connected with the whole, and affected by the whole. The sin of one will infect or taint all the rest.

Jesus told his disciples to ‘watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees’ (Mt.16:6). “They understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees” (Mt.16:12) “which is hypocrisy” (Lk.12:1).

Leaven in that day was a starter of dough that already contained living organisms which feed on the sugars and release carbon dioxide. The carbon dioxide is trapped inside the dough which causes the dough to rise or become inflated or puffed up. Once leaven is introduced into a lump of dough, it will quickly permeate the entire batch of dough. A tiny piece of this leavened dough can be broken off and used to leaven other batches of dough. The smallest amount of leaven can affect a huge amount of dough. Leaven in the bible is used as an illustration of sin. Because the body of Christ is bound together in unity, the church cannot claim to be spiritually advanced when evil is tolerated among them. Don’t think that because you are not personally involved, you are innocent. There is corporate identity and corporate guilt. That is why Paul does not address the sinner. He addresses the group of believers and calls for them to take action.

Elsewhere he uses the illustration of the church as a body. If one part of the body is infected, the whole body is at risk. Sometimes desperate measures are necessary to curb the spread of the cancer. But you don’t go around haphazardly lopping off limbs. That is a last resort when every other kind of healing rescue has failed.

Passover and the Feast of Unleavened Bread

What Paul has in mind here is the feast of unleavened bread that began with the passover celebration. Listen to God’s instructions from Exodus 12.

Exodus 12:15 Seven days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven out of your houses, for if anyone eats what is leavened, from the first day until the seventh day, that person shall be cut off from Israel. 16 On the first day you shall hold a holy assembly, and on the seventh day a holy assembly. No work shall be done on those days. But what everyone needs to eat, that alone may be prepared by you. 17 And you shall observe the Feast of Unleavened Bread, for on this very day I brought your hosts out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day, throughout your generations, as a statute forever. 18 In the first month, from the fourteenth day of the month at evening, you shall eat unleavened bread until the twenty-first day of the month at evening. 19 For seven days no leaven is to be found in your houses. If anyone eats what is leavened, that person will be cut off from the congregation of Israel, whether he is a sojourner or a native of the land. 20 You shall eat nothing leavened; in all your dwelling places you shall eat unleavened bread.”

And Exodus 13.

Exodus 13:6 Seven days you shall eat unleavened bread, and on the seventh day there shall be a feast to the LORD. 7 Unleavened bread shall be eaten for seven days; no leavened bread shall be seen with you, and no leaven shall be seen with you in all your territory. 8 You shall tell your son on that day, ‘It is because of what the LORD did for me when I came out of Egypt.’ (cf. Deuteronomy 16)

This was a celebration memorializing what the LORD did for me when I came out of Egypt. God’s people were slaves, cruelly oppressed. God was about to unleash his wrath against all the unbelievers who were mistreating his people and set his people free by a mighty deliverance. A lamb without blemish was to be slaughtered for each household, in place of the firstborn son. Its blood was applied to the door of the house as an indication that those inside were followers of God, obeying his instructions, covered by the blood. All leaven was to be removed from the house, and the passover lamb eaten with a hasty meal of unleavened bread and bitter herbs. There was not to be a trace of puffed up pride, because salvation is completely from the Lord. ‘It is because of what the LORD did for me’.

Be Who You Are

1 Corinthians 5:6 Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? 7 Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. 8 Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth.

Paul instructs the church in Corinth to cleanse out the old leaven. This is the third of four commands to expel the unrepentant sinner from the church; (v.1) let him who has done this be removed from among you, (v.5) deliver this man to Satan, (v.7) cleanse out the old leaven, (v.13) purge the evil from among you. There is sin that is contaminating the purity of the church, and they must deal with it. Remember, this was an ongoing public issue where there was no repentance. Jesus said “let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her” (Jn.8:7). All of us are sinners, forgiven by the grace of our Lord Jesus Christ. We must not be quick to cast stones. But when someone is presuming on God’s grace and willfully continuing in sin that grace may increase, we are to defend the honor of Christ and the purity of his bride the church.

It is in the middle of this difficult context that we have one of the most beautiful pictures of Jesus. This is an amazing statement. “Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed.” Paul is reminding the church in Corinth who they are in Christ. He is admonishing them to be who they are in Christ Jesus. He says ‘as you really are unleavened’. There is leaven of a horrific kind in this church, a kind not even tolerated among unbelievers; they are commanded to cleanse out the old leaven. But he says ‘as you really are unleavened’. They are not acting in harmony with who they are in Christ. In Christ, they are unleavened. In Christ, their sin is gone, as far as the east is from the west, remembered no more. He began this letter addressing them as “the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints” (1:2). He gives thanks for the faithfulness of God, “who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ” (1:8). In they eyes of God they are justified, declared righteous, unleavened, sanctified, guiltless, because Christ, our Passover, has been sacrificed. In Egypt, the lamb died in place of the son. Its blood covered the family. John saw Jesus and said:

John 1:29 The next day he saw Jesus coming toward him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!

This is the ground, the basis for the command. This is not the goal of the command. It does not say ‘cleanse out the old leaven so that you will be worthy of the sacrifice of Christ’. What it does say is ‘cleanse out the old leaven because Christ has been sacrificed once for all and you are unleavened’. Be who you already are in Christ. Let your conduct come into harmony with who you are. The Messiah, Jesus, is our passover lamb, our substitute. We are covered by his blood. All who come under the protection of his blood, no matter what they have done, are safe. “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved”(Acts 16:31).

We often live in an incongruity. Our action does not match our identity. Paul deals with this in Romans 6. In outrage he asks:

Romans 6:2 …How can we who died to sin still live in it? 3 Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? 4 We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life.

With Christ we died to sin. With him we are raised to new life. He goes on with some practical instruction to be who we are:

Romans 6:13 Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. 14 For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace.

You are under grace, you are not getting what you deserve, you have been set free from sin, you have been given new life. Now be who you are! The Christian life must be centered around the cross. The life of the church must keep the message of Christ crucified at center stage. Pursue the purity of the church, because Christ our passover has been sacrificed and he has made us pure.

Let Us Feast!

8 Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth.

What must our response be to the awesome liberating truth of the Lamb of God who takes away our sin? Feast! Therefore keep on feasting! Celebrate the festival. Go on feasting. As we feast, we are to put aside the old leaven, leaven of badness and depravity. Instead we are to feast in unleavened clarity and transparency, with unleavened truth. We are to feast. The Christian life is to be a feast, a celebration. There are times for mourning and grief, grief over sin and decisive action to put away sin as Paul instructs in this passage, but the Christian life is to be characterized by joy. We are invited to a feast. With what is the table set? Keep in mind that we are talking about the passover. Christ our passover has once for all been sacrificed. We are invited to feast on the Passover Lamb. We are to feast on Jesus, to feed on Jesus, be nourished and strengthened by Jesus, to be sustained by Jesus, to let him meet our every need and satisfy our every longing. With transparency and truth, we are to come to the cross of our Lord Jesus and find in him everything our souls long for.

December 2, 1855, C.H. Spurgeon preached on this passage. He said:

“But when the Christian gets the blood sprinkled, that is not all he wants. He wants something to feed upon. And, O sweet thought! Jesus Christ is not only a Saviour for sinners, but he is food for them after they are saved. The Paschal Lamb by faith we eat. We live on it. You may tell, my hearers, whether you have the blood sprinkled on the door by this: do you eat the Lamb? …What the Christian lives on is not Christ’s righteousness, but Christ; he does not live on Christ’s pardon, but on Christ; and on Christ he lives daily, on nearness to Christ. Oh! I do love Christ- preaching. It is not the doctrine of justification that does my heart good, it is Christ, the justifier; it is not pardon that so much makes the Christian’s heart rejoice, it is Christ the pardoner; it is not election that I love half so much as my being chosen in Christ ere worlds began; ay! it is not final perseverance that I love so much as the thought that in Christ my life is hid, and that since he gives unto his sheep eternal life, they shall never perish, neither shall any man pluck them out of his hand. Take care, Christian, to eat the Paschal Lamb and nothing else. I tell thee man, if thou eatest that alone, it will be like bread to thee—thy soul’s best food. If thou livest on aught else but the Saviour, thou art like one who seeks to live on some weed that grows in the desert, instead of eating the manna that comes down from heaven. Jesus is the manna. In Jesus as well as by Jesus we live.” [C.H. Spurgeon, Christ Our Passover A Sermon (No. 54) Delivered on Sabbath Evening, December 2, 1855]

Christ our Passover has been sacrificed; so then, let us feast on him!

Pastor Rodney Zedicher ~ Ephraim Church of the Bible ~ www.ephraimbible.org

September 15, 2013 Posted by | 1 Corinthians, podcast | , , , , , , , , | Leave a comment

1 Corinthians 5:1-5; Sexual Immorality in the Church

09/08 I Corinthians 5:1-5 Sexual Immorality in the Church; Audio available at: http://www.ephraimbible.org/Sermons/20130908_1cor5_1-5.mp3

1Cor 4-5 [ESV2011]

18 Some are arrogant, as though I were not coming to you. 19 But I will come to you soon, if the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people but their power. 20 For the kingdom of God does not consist in talk but in power. 21 What do you wish? Shall I come to you with a rod, or with love in a spirit of gentleness?

5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father’s wife. 2 And you are arrogant! Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. 3 For though absent in body, I am present in spirit; and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. 4 When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, 5 you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord.

Paul has brought the believers in Corinth back to the cross. Central to all of Christian life is the gospel of Jesus Christ and him crucified. This is a message that creates humility, because we are all so bad that the Son of God had to die in our place to pay the debt that we owe, and yet we are so loved that he gladly laid down his life in our place. There is no room in the life of the follower of Jesus for boasting or pride. And yet this had crept in to the church in Corinth. They thought they were wise, they thought they were spiritual, they thought they were powerful, they though they were advanced, they thought they had arrived. Paul has laid out the gospel again for them to remind them that boasting is totally inappropriate for a beggar who has received a gift. He has held up himself as an example to follow, an example characterized by persecution, suffering, dishonor, and a lack of basic needs. He warns them, that, as their father, he intends to return, and if necessary he will come with a rod of discipline to drive the foolishness out of the hearts of his children.

In this passage, he brings forward the first major piece of evidence to show that this church really does not have anything to boast about.

1 Corinthians 5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father’s wife. 2 And you are arrogant! Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. 3 For though absent in body, I am present in spirit; and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. 4 When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, 5 you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord.

In this passage the apostle teaches us much about the responsibilities and expectations on the local church.

Sexual Immorality in the Church

Paul expresses his shock and outrage at what was going on in the church in Corinth.

1 Corinthians 5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father’s wife.

Sexual immorality of any kind is not appropriate in the church of God. God is very clear in his word that there is one appropriate place for sexual enjoyment, and that is in the context of marriage between one man and his one wife. Any sexual experience or experimentation outside of that exclusive relationship is a violation of God’s command.

This is not because God is a lonely deprived grump who wants to spoil our fun. God invented sex and pleasure and intimacy and beauty and joy. God designed the human body, he created male and female, and he placed them in an exotic garden without clothes, and commanded them to be fruitful and multiply. That was his idea. Sexual intimacy was designed to bring glory to God as we enjoy God’s good gift and give him thanks for it (Heb.13:4). Sexual intimacy is so powerful and so sacred that misusing it will spoil it, and will lessen our joy in it. Jesus said that

John 10:10 The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.

And this applies to all of life, including our sexuality. Satan tempts and twists and distorts and destroys what God meant for our abundant joy. Jesus came to restore us, every part of us, to what we were designed for. Jesus came to reclaim the ground the enemy had stolen. Jesus said about the woman of the city known to be a sinner, who washed his feet with her tears, ‘your sins are forgiven …your faith has saved you; go in peace’ (Lk.7:47-50). To the woman at the well, who had five husbands and was living with someone who was not her husband, Jesus offered the gift of living water (Jn.4:10-18). Jesus said to the woman caught in the act of adultery and brought out for public execution, ‘neither do I condemn you; go, and from now on sin no more’ (Jn.8:11). Jesus came to heal what is sick and restore what is broken and give life to what is dead.

In Galatians 5, Paul contrasts the fruit of the Spirit with the works of the flesh. A follower of Jesus, who has experienced the new birth, in whom the Spirit of God now lives, should be characterized by ‘love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control’; not by ‘sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these’ (Gal.5:19-26). Paul says in Ephesians 5

Ephesians 5:3 But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. 4 Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving.

Followers of Jesus must be different than the rest of the world in every area of life.

A Hindrance to the Gospel

Paul is outraged, because the Corinthian church was tolerating a form of sexual perversion that was even offensive to the morally lax Greek culture in which they lived.

1 Corinthians 5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father’s wife.

The word translated ‘pagans’ is the word for Gentiles, which is predominantly who made up the church in Corinth. But Paul considers them Gentiles no longer. They are the church of God, a new people. And they ought to be different. Instead, their standards of morality seem to be lower than the unbelieving world around them. Apparently, a man in their fellowship married his step-mother. This is explicitly condemned in the Old Testament (Lev.18:8; Deut.27:20), and it was condemned by Greek culture. At this time, Christianity was looked on with suspicion, and rumors circulated about what these followers of Jesus did when they met together. It was imagined that they practiced cannibalism (because they were said to eat the body and blood of their Lord), and that they practiced incest (because married couples would refer to each other as brother and sister) [Minucius Felix, Octavius, in The Ante-Nicene Fathers Vol. 4, pp. 177-178]. The fact that an incestuous relationship was actually going on would add substance to the suspicions of unbelievers and give them legitimate grounds for rejecting their message. The fact that rumors were circulating was inevitable, but for believers to conduct themselves in a way that undermined the gospel was unthinkable. The message of the cross is foolishness to unbelievers, but now the moral misconduct of those who claimed to follow Jesus offended people in their community. This would be an unacceptable hindrance to the advance of the gospel.

Pride in the Face of Sin

2 And you are arrogant! Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you.

In light of this sin, the attitude of the Corinthians was totally unjustified. They were puffed up, arrogant, boasting. It could be that they were flaunting this situation as an example of their new found Christian liberty. Some have suggested because ‘in Christ the old has passed away and all things have become new’ (2Cor.5:17), they thought that the person who was your step-mom is no longer your step-mom and is now fair game for pursuit in marriage. Because Paul doesn’t address any flawed theology underlying their behavior, it is more likely that this was simply a situation that the church knew about but neglected to deal with. They were boasting about their advanced spirituality and wisdom, while turning a blind eye to this major blemish in the mirror. Possibly the man was a wealthy donor to the church, and addressing his sin would jeopardize the community.

Whatever the situation, their response was inappropriate. The needed response was clear. Mourning, grief, penitent sorrow would be suitable to the situation. It is important to note that Paul is not rebuking the man who sinned. Neither is he rebuking the leadership of the church for not dealing with the situation. He is rebuking the church as a whole for not responding appropriately to the sin of one of their members. The sin of the individual affects the rest of the body. It was the responsibility of the church body to respond. There is a corporate identity and responsibility of the people of God. In chapter 3, he reminded the entire church of their corporate identity.

1 Corinthians 3:16 Do you not know that you are God’s temple and that God’s Spirit dwells in you? 17 If anyone destroys God’s temple, God will destroy him. For God’s temple is holy, and you are that temple.

When the ten spies gave a bad report of the promised land to the children of Israel, they all wandered in the desert for 40 years, including Joshua and Caleb (Num.13-14). When Achan sinned and took for himself the items from Jericho which were devoted to destruction, the armies of Israel were defeated in battle (Josh.7). The sin of the individual brought punishment from the Lord on the community. Daniel is a positive example. Daniel was taken captive to Babylon because God had handed Jerusalem over to Nebuchadnezzar due to the persistent sin of the Israelites. No sin of Daniel is recorded in the Bible. In fact, when his enemies were seeking something against him, the only fault they could find was that he scrupulously followed his God. But listen to how Daniel prays in chapter 9

Daniel 9:3 Then I turned my face to the Lord God, seeking him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes. 4 I prayed to the LORD my God and made confession, saying, “O Lord, … 5 we have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and rules. 6 We have not listened to your servants the prophets, who spoke in your name… 8 To us, O LORD, belongs open shame, …because we have sinned against you. 9 …for we have rebelled against him 10 and have not obeyed the voice of the LORD our God by walking in his laws, …11 …we have sinned against him. 14 …we have not obeyed his voice. 15 …we have sinned, we have done wickedly. 17 Now therefore, O our God, listen to the prayer of your servant and to his pleas for mercy, and for your own sake, O Lord, make your face to shine upon your sanctuary, which is desolate. 18 O my God, incline your ear and hear. Open your eyes and see our desolations, and the city that is called by your name. For we do not present our pleas before you because of our righteousness, but because of your great mercy. 19 O Lord, hear; O Lord, forgive. O Lord, pay attention and act. Delay not, for your own sake, O my God, because your city and your people are called by your name.”

There is no boasting here. There is no ‘God I thank you that I am not like other men’ (Lk.18:11). Daniel owned the sins of his people. He grieved and mourned and confessed them as his own. Paul is demanding that church discipline be carried out on the immoral man, but church discipline must be done with the heart of Daniel. There is no room for discipline to be done with a proud heart. There must be broken-hearted humility and sympathetic grieving. We are one body, each individually members of one another, and in the exercise of discipline we should feel as though we were cutting off our own hand due to gangrene.

Let The One Be Removed From Among You

1 Corinthians 5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father’s wife. 2 And you are arrogant! Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. 3 For though absent in body, I am present in spirit; and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. 4 When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, 5 you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord.

Although the exercise of discipline must be done with humility and grief, it must be done. And it must be done immediately. When this letter was delivered to the church, the church would be gathered to hear it read. Paul is demanding immediate action. ‘Let him who has done this be removed from among you’. Stop reading and take action! The reputation of the gospel and the purity of Christ’s church is at stake. The Corinthian church should have responded as soon as they knew about the situation. Paul responded as soon as he heard. He has already pronounced judgment. He wasn’t physically present. He didn’t know all the details. He hadn’t heard the excuses. He hadn’t heard both sides of the story. Sin is sin, and some issues are black and white. He didn’t need to come to town and conduct a thorough investigation. There was no explaining to be done. His authority was present in spirit, through his letter. But he was not pulling his apostle card and performing a long-distance excommunication. He was calling for the local church to take action. ‘When you are assembled … you are to deliver this man to Satan.’

Deliver This One To Satan

That sounds harsh. Deliver this one to Satan? In Ephesus, there were some who were teaching different doctrine, wandering off into vain discussion and speculation. Paul charges Timothy to

1 Timothy 1:18 …wage the good warfare, 19 holding faith and a good conscience. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith, 20 among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan that they may learn not to blaspheme.

This is strong language. According to Colossians 1, God has

Colossians 1:13 He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

Paul placed these two false teachers back into the domain of Satan to be taught not to blaspheme. Paul is calling for the church in Corinth to transfer the immoral brother to Satan for the destruction of the flesh. They were to put him out of the church. The destruction of the flesh could mean that his physical body would be destroyed, or it could mean that his fleshly desires and inclinations would be destroyed. Whether by bodily affliction or otherwise, the end goal is that his spirit would be saved in the day of the Lord.

Paul is confident that God can use even the enemy of our souls to bring about our ultimate good. Paul was personally experiencing this in his own life. He writes in 2 Corinthians:

2 Corinthians 12:7 So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited.

In God’s infinite wisdom, Paul was given a messenger of Satan to harass him, to keep him from becoming conceited. The goal of this demonic emissary was certainly not Paul’s spiritual good; he was seeking to steal and kill and destroy, but our sovereign God can employ even the ruthless enemy to unwittingly accomplish his wise purposes. That is the goal here, to see this immoral sinner saved on judgment day.

The Heart and Process of Discipline

Paul is following both the heart and the process of Jesus’ instructions to his disciples on the matter of church discipline found in Matthew 18. Jesus prefaces his instructions with a story about sheep.

Matthew 18:12 What do you think? If a man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go in search of the one that went astray? 13 And if he finds it, truly, I say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that never went astray. 14 So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish.

The heart of the Father is going after and restoring the sheep that goes astray. That is the heart behind the process. Then Jesus gives the process:

Matthew 18:15 “If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. 16 But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. 17 If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector.

In the case in Corinth, the man had not sinned against an individual. He had sinned publicly, and brought disgrace on the entire church. They were to treat him as an outsider. Although he claimed to be a believer, he was not acting like a believer, so they were to stop treating him as a believer. They were to assume that he needed to repent and believe the gospel. They were to treat him like a Gentile or a tax collector. And keep in mind how Jesus treated Gentiles and tax collectors. He extended to them the good news and invited them to trust him for rescue from their sin.

Matthew 18:18 Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. 19 Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. 20 For where two or three are gathered in my name, there am I among them.”

When the church gathers to go after stray sheep with the attitude and heart of Jesus, Jesus promises to be present with them. His power and authority are at work. Paul applies this to the situation in Corinth. In the name of the Lord Jesus they are to pronounce judgment. When the church is gathered they are to deliver this one to Satan with the power of the Lord Jesus.

Peter responded to this teaching of Jesus with a question.

Matthew 18:21 Then Peter came up and said to him, “Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as seven times?” 22 Jesus said to him, “I do not say to you seven times, but seventy-seven times.

How many times can the sheep go astray before we just shoot them down? Jesus illustrated with a story. He told of a king who wished to settle accounts and a slave who owed an enormous debt he could not pay. His master released him and forgave him the debt. This servant then went and found a fellow servant who owed him a trivial amount and demanded payment and refused to show mercy. When approaching this sensitive issue of confronting a brother in sin, we must not be like that servant. We must keep in front of us a keen awareness of how great a debt we have been forgiven by God. We must be passionate for the honor of Christ and the purity of his church, and we must be eager to extend his forgiveness to our fellow servants. We must plead and ache and long for restoration. 

Pastor Rodney Zedicher ~ Ephraim Church of the Bible ~ www.ephraimbible.org

September 8, 2013 Posted by | 1 Corinthians, podcast | , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

1 Corinthians 4:14-21; The Relation of Fathers to Children

09/01 1 Corinthians 4:14-21 The Relation of Fathers to Children; Audio available at: http://www.ephraimbible.org/Sermons/20130901_1cor4_14-21.mp3

1Cor 4 [SBLGNT]

14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν· 15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας, ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. 17 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 18 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες· 19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν, 20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀλλ’ ἐν δυνάμει. 21 τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος;

1Cor 4 [ESV2011]

6 I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. 7 For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it?

8 Already you have all you want! Already you have become rich! Without us you have become kings! And would that you did reign, so that we might share the rule with you! 9 For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels, and to men. 10 We are fools for Christ’s sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. 11 To the present hour we hunger and thirst, we are poorly dressed and buffeted and homeless, 12 and we labor, working with our own hands. When reviled, we bless; when persecuted, we endure; 13 when slandered, we entreat. We have become, and are still, like the scum of the world, the refuse of all things.

14 I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. 15 For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. 16 I urge you, then, be imitators of me. 17 That is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ, as I teach them everywhere in every church. 18 Some are arrogant, as though I were not coming to you. 19 But I will come to you soon, if the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people but their power. 20 For the kingdom of God does not consist in talk but in power. 21 What do you wish? Shall I come to you with a rod, or with love in a spirit of gentleness?

The Corinthian believers are proud, puffed up, arrogant. They really think they are something. They are full of themselves. They are boasting. Their pride has manifested itself in divisions, quarreling, jealousy, and strife. Paul will not tolerate this in the church. So he uses harsh words, biting sarcasm, to take them down a few notches. Then he softens his tone and makes a fatherly appeal. And here we find yet another metaphor describing and defining the relationship between Christian leaders and those they are called to lead. So far, he has used the metaphor of a field-hand, planting and watering seed; of an architect, building on a firm foundation; of an under-rower, rowing alongside other servants below deck; of a custodian, entrusted with the care and proper distribution of a great treasure. Here, in verse 14-21, he adds the powerful metaphor of a father to his beloved children.

1 Corinthians 4:14 I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. 15 For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel.

Not to Shame

Paul is clarifying why he is writing the way he is writing. His sharp sarcasm was not meant to shame. He was admonishing, gently reproving, correcting. His goal was not to berate, shame or humiliate. We might take this passage and think that it would never be appropriate to shame someone, but if we think that, we need to read more widely. When Paul is dealing with the issue of believers taking other believers to court in chapter 6, he says:

1 Corinthians 6:5 I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers,

When addressing their questions about the resurrection in chapter 15, he says:

1 Corinthians 15:34 Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning. For some have no knowledge of God. I say this to your shame.

So there are times when the apostle does intend to shame his readers on serious issues. But here, although what he has said could be perceived as shaming, he is intending to correct without shame.

My Beloved Children

He addresses them as ‘my beloved children’. So far in this letter, he has addressed his readers as the church, as saints, those set apart, and six times as brothers. We might perceive it as an insult to be called children, but that is not the idea here. ‘Brothers’ is a strong family relationship term. My beloved children is even stronger and more intimate. This is the closest of biological relationships, it involves dependence and responsibility, as well as tender affection.

I Begat You

Paul claims a unique relationship to the Corinthians, and he contrasts it to their relationship with other teachers and leaders. The term he uses is ‘pedagogue’ a servant hired to make sure that the child made it to school and behaved properly. You might have a million babysitters, but you only have one dad.

‘I became your father in Christ Jesus through the gospel.’ Paul says that he begat or sired them, he was responsible for their conception and new life. But Paul is careful to give credit where credit is due. He conditions his statement with two qualifiers, in and through. It was ‘in Christ Jesus’ that he fathered them, and ‘through the gospel’. Paul himself was in Christ Jesus, and Jesus was in him, living through him when he became their father, so the real credit goes not to the one who plants the seed, but to God who gives the growth. He fathered them in Christ Jesus, and through the gospel. This was no original message that Paul came up with. This is the message he was entrusted with and commanded to proclaim. This is the good news that he defines early in this letter as ‘the word of the cross’ and ‘Christ crucified’. Paul became their father through the gospel, because as he sowed gospel seed in their hearts, it took root and began to grow. Any other seed would lack this transformational power. Charles Hodge sees three causes or agencies in this spiritual generation. Think of a defibrillator. There is the electric current that is the effective cause, the paddles are the instrument, and the administrative agent is the person who applies the paddles to the patient. Hodge says:

There are three agencies in the conversion of men. The efficiency is in Christ by his Spirit; the administrative agency is in preachers; the instrumental in the word. What God has joined together, let not man put asunder. We cannot do without the first and the third, and ought not to attempt to do without the second. For though multitudes are converted by the Spirit through the word, without any ministerial intervention, just as grain springs up here and there without a husbandman, yet it is the ordinance of God that the harvest of souls should be gathered by workmen appointed for that purpose.” (C.Hodge, on 4:15)

Paul was the one who brought the gospel to the city of Corinth. In Christ, through the gospel, he begat them to spiritual life.

So Imitate Me

He says in verse 16 ‘therefore’ or ‘then’, because of this, as a result of this. Because it is true that in Christ, through the gospel I begat you, I now urge you to imitate me. Because you are my spiritual children and not another’s, you should look like your father and act like your father. You have shared DNA, character traits have been passed on. There should be a resemblance between father and son. In the ancient world there was even more of a connection between father and son. If your father was a watchmaker or a carpenter or a fisherman, you would imitate him and apprentice under him, learning his skills and methods, his style and character. You would follow him, becoming like him, and eventually replacing him. Paul says that because I am your father in Christ, you should be imitating me.

What does he mean by imitating him? What should that look like? I think he has done a good job of spelling that out in his sarcastic tirade. He has described himself as slandered, persecuted, reviled, exhausted, homeless, beaten, naked, hungry, thirsty, dishonored, weak, on exhibit as scum and refuse, condemned to die, fools for Christ. This is what it looked like to imitate Paul, not always to suffer in the same ways he suffered, but to place an absolute priority on the gospel, no matter what it cost. It was the polar opposite of pride and selfish ambition. It was his aim that Christ be magnified in his body, that he would please him, whether by life or by death (Phil.1:20; 2Cor.5:9)). Paul was a man under authority, a servant of the Master, a subject of the King. He was a follower of Jesus, and Jesus was “despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief” (Is.53:3).

The Example of a Faithful Follower

1 Corinthians 4:17 That is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ, as I teach them everywhere in every church.

Paul tells the Corinthians (and us) to imitate him, and then he explains ‘that is why I sent you Timothy’. At first glance, this doesn’t seem to make sense. I want you to imitate me; that is why I sent Timothy to you. He can say this because Paul had discipled Timothy. Paul encourages Timothy in disciple making in 2 Timothy:

2 Timothy 2:1 You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, 2 and what you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also.

Paul was so accurately reproduced in the life of Timothy that to be in the presence of Timothy was to be reminded of Paul’s ways in Christ. Paul was sending a letter. But he was also sending a person. It is not enough just to have correct doctrine. That is essential. But it is equally essential to know what to do with that doctrine. It is essential to be able to live out the implications of the gospel. And that is where the Corinthians went wrong. They were living below what they knew. They had the gospel, they understood the gospel, they believed the gospel, but they weren’t living in light of the gospel. They needed to be reminded of Paul’s ways. How he lived was radically altered because of what he believed. What he was willing to risk and sacrifice and suffer was profoundly impacted by the surpassing worth of the gospel. As we read our bibles, we may be amazed to see how much is biographical and not doctrinal. The bible is filled with stories of people. We learn what the gospel looks like when we see it in the lives of people. We see what it should not look like when we see failures and shortcomings and negative examples. Paul tells the Philippians:

Philippians 4:9 What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.

Paul sends Timothy because he knows the Corinthians need to see it.

Paul calls Timothy his beloved and faithful child in the Lord. He had just referred to the Corinthians as his beloved children. But apparently faithfulness was missing. He just said a the beginning of this chapter:

1 Corinthians 4:2 Moreover, it is required of stewards that they be found faithful.

In the introduction of the letter he thanks God for many things about the Corinthians, but not for their faithfulness. But he highlights the fact that God is faithful. Timothy is faithful. So he sends faithful Timothy to remind them of his ways in Christ.

The Corinthians prided themselves on their uniqueness and individuality. Paul brings them back to consistency and sameness. In the introduction to this letter, he highlighted their unity with every other believer.

1 Corinthians 1:2 To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours:

Here he holds up his ways in Christ, which are what he teaches everywhere in every church. In other words, if you refuse to follow the ways of Paul, then you would cease to qualify as a legitimate church. There is consistency among the followers of Jesus. Not uniformity, but consistency. You don’t have to be a tent-maker to follow Paul. You may be a policeman or a garbage man or a stay at home mom, but your lifestyle, how you spend your time and your money and what you love should demonstrate that you are a follower of Jesus and that the cross is central to your way of thinking. Our ways should be in Christ, and they should make us distinguishable from the rest of the world.

Puffed Up

Now he speaks directly to his opponents in Corinth.

1 Corinthians 4:18 Some are arrogant, as though I were not coming to you. 19 But I will come to you soon, if the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people but their power. 20 For the kingdom of God does not consist in talk but in power.

Pride was a problem in Corinth, as it is in us today. We tend to be puffed up, inflated, thinking of ourselves more highly than we ought to think. We think our ways are best and our opinions are right. Apparently there were some of these people in Corinth. They understood Paul’s ways, and despised them. They thought they had figured out better ways. They thought Paul had abandoned this church, and they could talk as if he were out of the picture. This comes back to Paul’s avoidance of words of eloquent wisdom, which could empty the cross of power. These people were puffed up and they talked a big talk. Anybody can talk. Paul says, I am coming, and don’t want to hear talk, I want to see power. I want to see the power of the gospel at work transforming rebels into worshipers, opening blind eyes, setting captives free, conquering sin in the lives of believers, destroying wicked desires and creating new godly desires. I want to see a demonstration of the Spirit at work. The kingdom of God, the rule of God, God ruling and reigning over his people is God’s awesome power unleashed in the lives of his followers. Jesus said ‘I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it’ (Mt.16:18).

Of course, as a servant under God’s reign, Paul subjects his own plans and desires to the omnipotent will of God. His plan is to come soon, but he will come only if the Lord wills. Paul himself was not free to make his own plans and go where he wanted to go when he wanted to go there. He did make plans, and he did go where he thought was best, but he was always aware that God was able at any moment to sovereignly override his plans.

Fatherly Discipline

Paul concludes this section with a fatherly question.

1 Corinthians 4:21 What do you wish? Shall I come to you with a rod, or with love in a spirit of gentleness?

The Corinthians are Paul’s beloved children in the Lord. He cares deeply for them. His heart is not to shame but to correct. He has brought them back to the simple truth of the gospel. He has reasoned with them, he has used persuasive rhetoric, even sharp sarcasm. But as a good father, he was not afraid to exercise his authority in a painful way. The author of Hebrews asks:

Hebrews 12:5 And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? “My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. 6 For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives.” 7 It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? 8 If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons.

‘What son is there whom his father does not discipline?’ This is a rhetorical question, and the answer is supposed to be ‘there is none!’. Unfortunately this is not true in our day. Proverbs says:

Proverbs 13:24 Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him.

As a good parent, Paul is offering them a choice. They can submit to his authority and enjoy his presence in love and a spirit of gentleness, (which is what every good parent would prefer) or they can continue to be puffed up and go their own way, and they will get a spanking and it will be painful. If the character and conduct of the child is not in line with the character and conduct of the father, then discipline should be used to train up the child in the way that they should go. Paul demonstrates that this is also the case in good Christian leadership. It is the responsibility of the leadership of the church to oversee that conduct and character of the church is shaped by the cross. Hebrews says:

Hebrews 13:17 Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you.

When conduct and character is out of step with the gospel, it is their responsibility to gently admonish, and when necessary, to firmly discipline.

We are all to become faithful children, imitating Jesus, walking in the gospel, shaping our lives around the cross. And we all are to become spiritual fathers, making disciples, inviting them to imitate us as we imitate our Lord Jesus.

Pastor Rodney Zedicher ~ Ephraim Church of the Bible ~ www.ephraimbible.org

September 1, 2013 Posted by | 1 Corinthians, podcast | , , , , , , , , | Leave a comment